Otsi
Sulge

Otsi kodulehelt

Yleiset myynti- ja takuuehdot

  • Meistä
  • Yleiset myynti- ja takuuehdot

1. YLEISKOHDAT

1.1. Soveltaminen. Näitä Yleisiä myynti- ja takuuehtoja (jatkossa Yleiset ehdot) sovelletaan kaikkiin myyntisopimuksiin, joita solmitaan Myyjän ja sen asiakkaan Ostajan välillä, samoin sopimusta edeltäviin neuvotteluihin ja kauppaa seuraaviin suhteisiin, ml. myyntitakuuseen.

1.2. Eroavuudet. Yleisissä ehdoissa ja Tarjouksessa ilmenevien eroavuuksien yhteydessä nojaudutaan Tarjoukseen. Yleisissä ehdoissa ja Puitesopimuksessa ilmenevien eroavuuksien yhteydessä nojaudutaan Puitesopimukseen. Tarjouksessa ja Puitesopimuksessa ilmenevien eroavuuksien yhteydessä nojaudutaan Tarjoukseen.

1.3. Yleisten ehtojen ja Sopimuksen lisäksi Osapuolten Oikeussuhteita säätelevät Viron tasavallan lainsäädäntö ja, mikäli erillinen Puitesopimus on olemassa, myös Puitesopimus.

1.4. Yleisiin ehtoihin voi tutustua Myyjän sivustolla osoitteessa: https://avaeksperdid.fi/meista/yleiset-myynti-ja-takuuehdot/, toimistossa osoitteessa Kalda 9a Tallinna tai Edustusliikkeissämme Tallinnassa – Kadaka tee 44 ja Pärnu mnt. 139a.

1.5. Mikäli asiayhteys sitä vaatii, Yleisissä ehdoissa yksikössä olevat sanat merkitsevät monikkoa ja päinvastoin. Yleisten ehtojen kohtien otsikot on tarkoitettu vain lukemisen helpottamiseksi, eivätkä ne vaikuta missään määrin kohtien sisällön tulkintaan.

1.6. Jokaista Yleisten ehtojen kohtaa tulkitaan yhdessä Yleisten ehtojen muiden kohtien kanssa, nojautuen Yleisten ehtojen ajatukseen ja tavoitteeseen.

2. KÄSITTEET

Myyjä – Avaeksperdid OÜ, kaupparekisteritunnus 11155705, sijainti: Kalda 9a. Myyjä on myös myyntitakuun myöntäjä.

Ostajajokainen luonnollinen tai oikeushenkilö, joka ostaa Tuotteen tai Palvelun tai pyytää Tarjouksen.

Osapuoli tai Osapuolet – Myyjä ja Ostaja erikseen tai yhdessä.

Tarjous – Myyjän Ostajalle tekemä kirjallisen uudelleen esittämisen mahdollistava hintatarjous (tarjous) ja lasku yhdessä (asiakirja nimeltään ”Tarjous – Lasku”) Tuotteen ja/tai Palvelun ja kaupan ehdoista sekä hinnasta, joilla Myyjä sitoutuu myymään Ostajalle Tuotteen ja/tai Palvelun Tarjouksen voimassa olon aikana, lähtemällä Tuotteen ja/tai Palvelun osalta tarjotuista ehdoista ja hinnasta. Tarjous on voimassa siihen merkittynä aikana tai tällaisen merkinnän puuttuessa 30 (kolmekymmentä) kalenteripäivää Tarjouksen antamista seuraavasta päivästä lukien.

Tilaus – Ostajan tilaukseksi Myyjältä katsotaan Ostajan hyväksymä Myyjän Tarjous tai Myyjän laatima ja Ostajan allekirjoittama Tilaus (asiakirja nimeltään ”Tilaus – Lasku”).

SopimusOsapuolten välisen sopimuksen asiakirjat muodostavat Tarjous ja/tai Tilaus, nämä Yleiset ehdot ja Puitesopimus (mikäli on erikseen solmittu) sekä muut olemukseltaan osapuolten sopimussuhteisiin kuuluvat asiakirjat (esimerkiksi Tarjoukseen tai Tilaukseen liitetyt Osapuolten Tekniset asiakirjat ja tiedot). Osapuolet tulkitsevat, että Sopimus on solmittu siitä hetkestä alkaen, jona Ostaja on allekirjoittanut Tilauksen tai kun Myyjä on saanut Asiakkaalta selväsanaisen, kirjallisen uudelleen esittämisen mahdollistavassa muodossa olevan Tarjouksen hyväksynnän, esimerkiksi ”Tarjous sopii, tilaan” tms., josta hetkestä alkaen Osapuolia sitoviksi tulevat myös Yleiset ehdot, joita ei allekirjoiteta erikseen.

Puitesopimus – Myyjän ja Ostajan välillä solmittu kirjallinen kauppasopimus luonteeltaan jatkuvan yhteistyön ehtojen sopimiseksi Tuotteen ja/tai Palvelun myynnistä ja ostamisesta (eräpäivä, luottoraja, hinnat ja/tai vakioalennukset tuoteryhmittäin tai tuotteittain/palveluittain yms.).

Tuote – Myyjän Ostajalle tarjoama tuote erikseen tai yhdessä Palvelun kanssa.

Palvelu – Myyjän Ostajalle tarjottavat palvelut kuten neuvonta valintojen teossa, suunnittelu, design; Tuotteen kuljetus, asentaminen, huolto, korjaus yms.

Sopimuksen toteuttamisen määräaika – kausi määräajan laskennassa (päivissä) tai määräaika (päivämäärä), jona Tuotteen ja/tai Palvelun tulee olla Ostajalle luovuttamiseksi valmiina Myyjän varastossa, edustusliikkeessä (myymälässä), asennuspaikassa tai muussa sovitussa paikassa.

Oikeussuhteet – oikeussuhteet, jotka syntyvät Ostajan ja Myyjän välillä.

Yleiset ehdot – nämä yleiset myynti- ja takuuehdot, joita voidaan täsmentää, täydentää tai muuttaa Puitesopimuksessa tai Tarjouksessa (katso myös k. 1.2. ”eroavuudet”).

Tekniset asiakirjat ja muut tiedot kaikki piirrokset, tekniset asiakirjat ja muut tarvittavat tiedot Tuotteista, valmistuksesta, asennuksesta, käytöstä, huollosta yms., joita toinen Osapuoli on esittänyt toiselle Osapuolelle ennen Sopimuksen solmimista tai Sopimuksen solmimisen jälkeen, mikäli niin on mainittuna Tarjouksessa, Puitesopimuksessa tai Yleisissä ehdoissa. Mainitut asiakirjat katsotaan Sopimuksen liitteiksi. Mikäli Osapuolet ovat vaihtaneet useita teknisiä asiakirjoja tai muita tietoja, sitovaksi katsotaan Tarjouksessa viitattu asiakirja tai mikäli sellaista ei ole, ajallisesti tuorein asiakirja.

4. TUOTTEEN JA/TAI PALVELUN TILAAMINEN

4.1. Tuotteen ja/tai Palvelun tilaamiseksi Ostaja tekee Myyjälle vapaamuotoisen kirjallisen, sähköpostitse lähetetyn tai suullisen tahdonilmaisun (kyselyn), jonka perusteella Myyjä tekee Ostajalle Tarjouksen tai laatii Tilauksen, jossa on mainittuna Tuotteen/Palvelun nimike, lyhyesti tuotetiedot (mitat, materiaali, väri yms.), hinnat, Tilauksen toimittamisen Määräaika, maksuehdot ja muut tärkeät tiedot.

4.2. Ostaja vakuuttuu siitä, että Tilauksessa olevat tuotteet ja palvelut vastaavat Ostajan toiveita. Tarvittaessa Ostaja kysyy Myyjältä Tarjouksessa tai Tilauksessa esitetyistä tuotetiedoista tai muista ehdoista tarkentavia kysymyksiä tai materiaaleja ja tutustuu tuotenäytteisiin Myyjän edustusliikkeissä tai tuotannossa. Tekniset asiakirjat ja muut tärkeät tiedot liitetään Tarjoukseen tai Tilaukseen ja ne muodostavat Sopimuksen liitteen.

4.3. Kun Ostaja on vakuuttunut siitä, että Myyjän tarjoama Tuote/Palvelu vastaa Ostajan toivetta ja muut tarjotut ehdot ovat sopivia, Ostaja hyväksyy Myyjän Tarjouksen tai allekirjoittaa Tilauksen, joka katsotaan Sopimuksen solmimiseksi. Sopimuksen solmimisella Ostaja vahvistaa, että on haluamassaan laajuudessa tietoinen Tuotteen tai Palvelun ominaisuuksista, kaikesta siihen kuuluvasta ja sen tarkoituksesta, ja että tilattu sopii hänelle ja vastaa hänen vaatimuksiaan. Sopimuksen solmimisella Ostaja vahvistaa, että Myyjä on vastannut kaikkiin Ostajan esittämiin kysymyksiin ja että Osapuolten välinen lopullinen sopimus, joka koskee Tuotteen tai Palvelun ominaisuuksia, kaikkea siihen kuuluvaa, sisältöä ym. tärkeitä ehtoja, on säädetty Ostajan hyväksymässä Tarjouksessa tai hänen allekirjoittamassa Tilauksessa.

4.4. Mikäli Ostaja esittää Myyjälle Teknisiä asiakirjoja ja muita tietoja (pohjapiirustus, tilojen/tuotteiden piirrokset, aukkojen/tuotteiden mitat tms. tiedot, joita tarvitaan tahdonilmaisun tarkkaan toteuttamiseen) Tuotteiden valmistusta, tilaamista, asennusta tms. varten, ne muodostavat Sopimuksen liitteitä, joiden oikeellisuudesta vastaa Ostaja. Mikäli Ostajan esittämien Teknisten asiakirjojen perusteella valmistettu/toimitettu tai asennettu Tuote ei vastaa Ostajan odotuksia tai asennus ei ole mahdollista tms. ja Ostaja haluaa Tuotteeseen tai asennukseen muutoksia tai asennus lykkääntyy tms., Ostaja maksaa Myyjälle siihen liittyvät kustannukset.

4.5. Myyjä ryhtyy toteuttamaan Sopimusta (Ostajan Tilausta) Tilauksessa määrätyn ennakkomaksun saavuttua Myyjän pankkitilille (katso myös Yleisten ehtojen k. 8), mikäli Tilauksessa tai Puitesopimuksessa ei ole säädetty toisin. Mikäli Ostaja ei maksa ennakkomaksua määräajan umpeutuessa eikä kolmen työpäivän kuluessa määräajan päättymisestä, Osapuolet katsovat, että Ostaja on irtisanonut Sopimuksen ja se ei enää sido Osapuolia. Mikäli Ostaja maksaa ennakkomaksun myöhässä ja Myyjä ottaa Tilauksen silti toteutettavaksi, Sopimus katsotaan voimassa olevaksi, pl. määräaikojen osalta (katso k. 6.2).

5. KULJETUS JA ASENNUS

5.1. Mikäli Sopimuksessa (Tilauksessa) Tuotteen kuljetus ja/tai asennus on Myyjän taholta, Ostaja sitoutuu varmistamaan sopivat olosuhteet Tuotteen vastaanottamiseen ja asentamiseen: kuljetuksen ja Myyjän edustajien esteettömän ja turvallisen pääsyn asennuspaikkaan (lukittujen porttien avaaminen, kotieläimet asianmukaisesti kiinni, irtonaisten tai hauraiden esineiden poistaminen tai peittäminen yms.); tilojen on oltava kuivia/pölyttömiä; verkkovirran/valaistuksen käyttömahdollisuus; sähköliitäntää tarvitsevan Tuotteen osalta on asennettuna kaapelit sovittuun paikkaan ja sovitulla tavalla.

5.2. Mikäli kohdassa 5.1. mainittuja ehtoja ei ole noudatettu, Myyjällä on oikeus kieltäytyä Palvelun tarjoamisesta siihen saakka, kunnes asianmukaiset olosuhteet on luotu. Ostaja on velvollinen korvaamaan Myyjälle turhasta kuljetuksesta aiheutuneet kustannukset.

5.3 Mikäli Ostaja ei ole noudattanut k. 5.1 mainittuja velvollisuuksiaan sopivien olosuhteiden varmistamisen osalta (ml. esitöiden tekeminen), mutta haluaa kuitenkin Palvelun tarjoamista omalla vastuullaan, Myyjä voi tarjota Palvelun, mikäli siitä ei ole vaaraa ihmisille eikä sillä rikota lakia (sen päättää Myyjä kyseisistä seikoista lähtien). Mikäli Myyjä päättää tarjota Palvelun, se tapahtuu vain ja ainoastaan Ostajan riskillä, johon liittyen Ostaja luopuu mahdollisen vahingon yhteydessä vaadeoikeudestaan Myyjää vastaan.

6. SOPIMUKSEN TOTEUTTAMISEN MÄÄRÄAIKA

6.1. Sopimuksen toteuttamisen määräaikaa koskeva tieto on esitettynä Tarjouksessa ja/tai Tilauksessa. Mikäli määräajan laskennan perusteeksi on merkitty päivinä esitetty kausi, kauden laskenta alkaa työpäivästä, joka seuraa sitä päivää, jona Ostajan ennakkomaksu on saapunut Myyjän tilille, tai päivästä, joka seuraa Ostajan Tilauksen vahvistuspäivää (ennakkomaksuton Sopimus). Mikäli ennakkomaksun tilille saapumisen tai Tilauksen vahvistamisen jälkeen tarvitaan mittauksia Tuotteen toimitusta tai asennusta varten, määräajan laskentakausi alkaa mittauspäivää seuraavasta työpäivästä.

6.2. Myyjällä on oikeus muuttaa yksipuolisesti Sopimuksen toteuttamisen määräaikaa, mikäli Ostaja ei ole maksanut maksuja määräajassa eikä varmistanut Palvelun tarjoamisessa tarvittavia olosuhteita Yleisten ehtojen kohdan 5.1. mukaisesti tai Ostaja on laiminlyönyt muut Sopimuksesta tai Puitesopimuksesta seuraavat velvollisuutensa. Myyjä tarjoaa Ostajalle uuden Sopimuksen toteuttamisen määräajan ensi tilassa, mutta viimeistään 7 päivän kuluessa siitä, kun Ostaja on täyttänyt omat velvollisuutensa.

6.3. Mikäli Ostajalle ei sovi Myyjän k. 6.2 perusteella tarjoama Sopimuksen toteuttamisen uusi määräaika, Myyjä tarjoaa Ostajalle vähintään 3 uutta mahdollista määräaikaa eri päivinä 30 päivän sisällä ja Osapuolet sopivat molemmille Osapuolille sopivan uuden määräajan kohtuullisessa ajassa, mutta viimeistään 30 päivän kuluessa Sopimuksen alkuperäisestä määräajasta lukien. Mikäli Osapuolet eivät löydä uutta Sopimuksen toteuttamisen määräaikaa, joka olisi molemmille Osapuolille sopiva, kummallakin Osapuolella on oikeus vetäytyä Sopimuksesta ilmoittamalla vetäytymisestä toiselle Osapuolelle kirjallisesti.

6.4. Mikäli Ostaja tai Myyjä vetäytyy Sopimuksesta Yleisten ehtojen kohtien 6.2, 6.3. tai 9.4 perusteella (johtuen Ostajan velvollisuuksien laiminlyönnistä), Ostaja sitoutuu korvaamaan Myyjälle kaikki Sopimuksesta vetäytymisestä aiheutuneet kustannukset. Myyjä laskee mainitut kustannukset kirjanpitonsa tietojen perusteella, vähentää ne Ostajan maksamasta summasta ja palauttaa loput rahat Ostajalle ensi tilassa, mutta viimeistään 30 päivän kuluessa. Mikäli Ostaja ei ole ennakkomaksua maksanut tai ennakkomaksu ei peitä Myyjän kustannuksia, Ostaja sitoutuu maksamaan ennakkomaksun ylittävät kustannukset Myyjälle laskun perusteella 14 päivän kuluessa laskun antopäivästä lukien.

6.5. Mikäli Myyjälle selviää työn aikana, että Sopimuksen toteuttamisen määräaikaa ei ole mahdollista noudattaa, Myyjä ilmoittaa siitä välittömästi Ostajalle ja Osapuolet sopivat uudesta määräajasta kirjallisen uudelleen esittämisen mahdollistavassa muodossa (sähköpostina). Mikäli Myyjän tarjoama uusi määräaika ylittää alkuperäisen määräajan enemmällä kuin 30 päivällä, on Ostajalla oikeus vetäytyä Sopimuksesta ja Myyjä on velvollinen palauttamaan Ostajan maksaman ennakkomaksun viimeistään 14 päivän kuluessa, paitsi siinä tapauksessa, että viivästymisen on aiheuttanut ylivoimainen este.

7. HINNAT

7.1. Tuotteiden/Palveluiden hinnat on esitettynä Myyjän hinnastoissa, Tarjouksessa ja Tilauksessa. Mikäli Osapuolet ovat solmineet erillisen Puitesopimuksen hintasopimuksineen, hinnat lasketaan Myyjän hinnastosta Puitesopimuksen perusteella. Mikäli Tarjouksen ja Puitesopimuksen hinnat poikkeavat toisistaan, voimassa ovat Tarjouksen hinnat. Hinnat sisältävät Tuotteen kuljetuksessa tarvittavan pakkauksen hinnan. Tuotteen hinta ei sisällä kuljetusta asiakkaan kotipaikkaan eikä asennusta, niitä tarjotaan Tarjouksessa ja ne esitetään Tilauksessa erillisinä Palveluina. Mikäli Tarjouksessa ei ole toisin mainittu, on hintaan sisältyvä toimitusehto aina oletusarvoisesti Myyjän varastossa osoitteessa Kalda 9a Tallinnassa tai Myyjän edustusliikkeessä (myymälässä), mikäli Osapuolet ovat niin sopineet.

7.2. Myyjällä on oikeus muuttaa hintoja yksipuolisesti. Muutokset tulevat voimaan muutosten tekopäivästä lähtien tai Myyjän vahvistamana päivänä. Hintojen muutoksilla ei ole takautuvaa vaikutusta Sopimuksiin, jotka on solmittu ennen hintojen muuttamista, niitä voi muuttaa vain Osapuolten sopimuksella. Hintojen muutokset eivät muuta Puitesopimuksessa sovittua.

8. MAKSUEHDOT

8.1. Myyjä ryhtyy toteuttamaan Sopimusta (Ostajan Tilausta) sen jälkeen, kun ennakkomaksu on saapunut Myyjän tilille, mikäli toisin ei ole sovittu (Sopimuksessa, Puitesopimuksessa). Ennakkomaksun määrä on mainittu Tarjouksessa ja Tilauksessa. Yleensä Myyjä tarjoaa maksuehdoksi ennakkomaksua määrässä 50 % ja lopun 50 % maksamista joko Tuotteen luovutuksen yhteydessä tai asennettavan Tuotteen yhteydessä 2 työpäivää ennen sovittua asennuspäivää.

8.2. Mikäli Tuote luovutetaan Ostajalle Myyjän varastossa tai edustusliikkeessä (myymälässä), Ostaja sitoutuu maksamaan vielä maksamattoman osan Tuotteen/Palvelun hinnasta ennen sen luovutusta paikan päällä kortilla tai käteisellä tai pankkisiirrolla Myyjän tilille luovutushetkeen mennessä. Osapuolilla voi olla solmittu erillinen Puitesopimus maksuaikoineen ja luottorajoineen, jolloin lähdetään Puitesopimuksesta, jos Tarjouksessa ei ole mainittuna eräpäivä tai luottoraja, joka poikkeaa Puitesopimuksesta. Mikäli Tarjouksessa on Puitesopimuksesta poikkeavat maksuehdot, lähdetään Tarjouksesta.

8.3. Mikäli Sopimuksessa on sovittu Myyjän toimesta tapahtuvasta Tuotteen kuljetuksesta Ostajalle ja/tai Tuotteen asentamisesta Ostajan kanssa sovittuun paikkaan, Ostaja sitoutuu maksamaan vielä maksamatta olevan Sopimuksen summan osan (yhteensä 100 % Sopimuksen hinnasta) Myyjälle viimeistään 2 työpäivää ennen sovittua asennuspäivää. Mikäli Ostajan maksu viivästyy, Myyjä voi keskeyttää Sopimuksen toteuttamisen ja Osapuolet sopivat uudesta toteuttamisen määräajasta. Ostaja voi halutessaan ennen Tuotteen asentamista myös itse tulla noutamaan Tuotteen Myyjän varastosta osoitteesta Kalda 9a Tallinna, kun maksu Tuotteesta on saapunut Myyjälle 100 %:sesti tai maksaa maksamattoman osan varastossa paikan päällä tai sopia Tuotteen luovuttamisesta ja maksamatta olevan osan maksamisesta Myyjän edustusliikkeessä (myymälässä).

8.4. Kaikki Ostajan maksettaviksi kuuluvat summat katsotaan vaatimusten mukaisesti Myyjälle maksetuiksi, kun kyseinen summa on saapunut Myyjän pankkitilille tai on maksettu Myyjän toimistossa/varastossa tai edustusliikkeessä (myymälässä) paikan päällä maksukortilla tai käteisellä Myyjän kassaan.

8.5. Mikäli Ostaja ei maksa Tuotetta ja/tai Palvelua sovitusti tai määräaikaisesti, Myyjällä on oikeus vaatia Ostajalta maksamista ja keskeyttää Sopimuksen toteuttaminen (ks. määräaikoihin liittyen k. 6.2).

8.6. Kohdassa 8.5. säädetyn lisäksi Myyjällä on oikeus vaatia Ostajalta viivästyskorkoa 0,15 % (nolla pilkku viisitoista prosenttia) määräaikaisesti maksamatta olevalta arvonlisäverolliselta summalta jokaiselta viivästyneeltä päivältä.

9. TUOTTEEN JA/TAI PALVELUN LUOVUTUS

9.1. Myyjä luovuttaa Tuotteen/Palvelun Ostajalle Sopimuksessa (Tilauksessa) mainittujen toimitusehtojen mukaisesti. Mikäli Sopimuksessa ei ole toisin mainittu, on oletusarvoinen toimitusehto aina Myyjän toimisto/varasto tai edustusliike.

9.2. Ostaja sitoutuu takaamaan oman tai oman edustajan paikallaolon Tuotteen/Palvelun luovutuksen yhteydessä, tarkastamaan Tuotteen/Palvelun Sopimuksen mukaisuuden luovutushetkellä ja ottamaan Tuotteen/Palvelun vastaan. Vastaanottamisen todistaa Ostajan tai Ostajan edustajan vastaanottamisesta antama allekirjoitus Tilauksessa tai lähetysluettelossa.

9.3. Mikäli vastaanoton yhteydessä ilmenee Tuotteen/Palvelun osalta virheitä tai muita poikkeamia Sopimukseen kirjatuista vaatimuksista, Myyjä laatii puutepöytäkirjan, jonka molemmat Osapuolet allekirjoittavat (ks. myös Yleisten ehtojen k. 11. ”Myyntitakuu”). Lisäksi Myyjän edustaja tekee Ostajan läsnä ollessa näkyvissä olevista puutteista valokuvia ja liittää ne pöytäkirjaan myöhemmin toimistossa. Myyjä sitoutuu ratkaisemaan poikkeamat laissa säädetyn mukaisesti.

9.4. Mikäli tuotetta/Palvelua ei ole mahdollista tarkastaa sen Ostajalle luovuttamisen yhteydessä, Ostaja sitoutuu tarkastamaan ja ilmoittamaan Myyjälle näkyvissä olevista puutteista ensi tilassa, mutta viimeistään 7 (seitsemän) päivän kuluessa Tuotteen Ostajalle luovuttamisesta. Kuluttajalle myynnin tapauksessa kuluttajan on ilmoitettava myyjälle sopimusehdoista poikkeavasta tavarasta kahden kuukauden kuluessa siitä, kun hän sai poikkeavuudesta tietää.

9.5. Ostaja sitoutuu viemään Tuotteen Myyjän varastosta tai edustusliikkeestä (myymälästä) viimeistään 7 (seitsemän) työpäivän kuluessa Tilauksen toteuttamisen määräpäivää seuraavasta päivästä lukien. Mikäli Ostaja ei ole vienyt tai vastaanottanut Tuotetta 7 (seitsemän) päivän kuluessa, Ostaja sitoutuu maksamaan Myyjän niin vaatiessa varastointikustannusten peittämiseen korvausta 0,1 % (nolla pilkku yksi prosenttia) päivässä Tilauksen hinnasta määräpäivän ylittävästä kahdeksannesta päivästä alkaen, mikäli toisin ei ole sovittu.

9.6. Mikäli Ostaja ei ole ottanut Tuotetta vastaan kohdassa 9.5 mainitun määräajan kuluessa, Myyjä voi tarjota Ostajalle uuden korkeintaan 30 (kolmenkymmenen) kalenteripäivän määräajan (mainittu ei vaikuta Myyjän oikeuteen vaatia k. 9.5 mainittua varastointimaksua). Myyjä ilmoittaa Ostajalle uuden määräajan antamisesta Tuotteen vastaanottamiselle. Mikäli Ostaja ei ota Tuotetta vastaan myöskään Myyjän antaman uuden määräajan kuluessa, se katsotaan Ostajan Tilauksesta luopumiseksi ja Myyjällä on oikeus vetäytyä Sopimuksesta ja myydä Tuote kolmansille henkilöille tai poistaa käytöstä (heittää pois) Ostajan kustannuksella. Tällaisessa tapauksessa Myyjä ei palauta Ostajalle ennakkomaksua tai muita maksettuja summia, vaan ne katsotaan sopimussakoksi, joka jää kokonaisuudessaan Myyjälle kustannusten peittämiseen. Mikäli nämä summat eivät peitä Myyjälle Sopimuksen toteuttamisesta aiheutuneita kustannuksia, Myyjä esittää Ostajalle laskun määrässä, jolta osin nämä kustannukset ylittävät Ostajalta saadut maksut (Yleiset ehdot k. 6.4.).

9.7. Mikäli Myyjä ei ole luovuttanut Tuotetta/Palvelua Ostajalle viimeistään 30 (kolmenkymmenen) kalenteripäivän kuluessa Tilauksen toteuttamisen määräpäivästä lukien ja Ostaja on täyttänyt kaikki omat velvoitteensa, Ostajalla on oikeus joko:

9.7.1. vaatia Myyjältä viivästyskorkoa 0,15 % päivässä jokaiselta 30 päivää seuraavalta päivältä kyseiseltä myöhästyvältä Tuotteelta tai Palvelulta ja summalta (ei koko Sopimuksen hinnalta), mutta ei kuitenkaan enempää kuin kyseisestä Tuotteesta tai Palvelusta Ostajan Myyjälle maksama summa, tai;

9.7.2. Vetäytyä Sopimuksesta esittämällä Myyjälle tätä koskeva kirjallinen ilmoitus ja vaatia maksetun ennakkomaksun ja muiden maksujen palauttamista, jotka Myyjä sitoutuu palauttamaan viimeistään 7 päivän kuluessa vaatimuksen saamisesta. Mikäli Myyjä myöhästyy Ostajan ennakkomaksun tai muiden maksujen palautuksessa, Ostajalla on oikeus vaatia Myyjältä viivästyskorkoa myöhässä olevalta summalta 0,15 % päivässä myöhässä olevalta yhteissummalta.

9.8. Tuotteen sattumanvaraisen tuhoutumisen ja vahingoittumisen riski siirtyy Ostajalle Tuotteen/Palvelun luovutushetkellä. Mikäli Tuotteen asennus ei tapahdu Tuotteen toimituksen kanssa samana päivänä, on Ostaja velvollinen takaamaan Ostajan kanssa sovitusti toimitetun Tuotteen vahingoittumattomana ja puhtaana säilymisen asennukseen saakka ja sattumanvaraisen tuhoutumisen sekä vahingoittumisen riski on Ostajalla.

9.9. Mikäli Tuotteen kuljettaa Ostaja tai hänen siihen valtuuttama kolmas henkilö, Tuotteen sattumanvaraisen tuhoutumisen riski siirtyy Ostajalle Tuotteen kuljettamiseksi luovuttamishetkestä alkaen.

10. KIISTOJEN RATKAISEMINEN

10.1. Ostajan ja Myyjän väliset kiistat ratkaistaan Ostajan ja Myyjän välisin neuvotteluin. Mikäli kiistojen ratkaiseminen neuvotteluteitse ei onnistu, kiista ratkaistaan ensimmäisessä oikeusasteessa Harjumaan käräjäoikeudessa (Harju Maakohus), pl. jos Puitesopimuksessa on säädetty toisin.

11. MYYNTITAKUU

11.1. Myyjä myöntää myydylle Tuotteelle vähintään 12 kuukauden takuun (jatkossa Takuu). Myyjä voi myöntää Tuotteelle myös pitemmän Takuuajan, mikäli niin on mainittuna Myyjän Tarjouksessa, joka on Sopimuksen osa. Takuuaika alkaa siitä päivästä, joka seuraa Tuotteen Ostajalle luovutuspäivää. Takuuaikana Myyjä sitoutuu korjaamaan viallisen tai muulla tavalla Sopimusta vastaamattoman Tuotteen Ostajalle maksutta tai mikäli tämä epäonnistuu tai ei ole mahdollista, vaihtamaan sen samanarvoiseen tuotteeseen 30 (kolmenkymmenen) kalenteripäivän kuluessa kohdassa 11.4 merkitystä reklamaation saamista seuraavasta päivästä lukien.

11.2. Takuu koskee: Tuotteen rakennetta, viimeistelyä, Myyjän asennustyötä. Takuu on voimassa sillä ehdolla, että Tuotetta on käytetty ja huollettu ohjeen ja käyttötarkoituksen mukaisesti ja Tuotteen asennuksessa on noudatettu Tuotteen asennusohjetta, mikäli Tuote ei ole asennettu Myyjän toimesta.

11.3. Takuu ei koske: Tuotteen luonnollista kulumista; Tuotteen käytöstä johtuvia tai muusta syystä aiheutuneita fyysisiä vaurioita, ml. tahallista tai tahatonta rikkomista; ennakoimattomista seikoista (esim. luonnonvoimista) aiheutuneita vaurioita; Tuotetta, jota on käsitelty sopimattomalla viimeistely- tai puhdistusaineella; Ostajan vastuulla tapahtuneen väärän varastoinnin aiheuttamia vaurioita; väärin asennettua Tuotetta ja asennusvirheiden aiheuttamia vaurioita (kun Myyjä ei ole asentanut).

11.4. Takuusta seuraavien oikeuksien toteuttamiseksi Ostaja ilmoittaa Myyjälle Takuun aikana ilmenneistä vioista ensi tilassa, mutta viimeistään 30 (kolmenkymmenen) päivän kuluessa siitä hetkestä, jona Ostaja sai tietää tai Ostajan olisi pitänyt tulla tietoiseksi puutteista, esittämällä Myyjälle kirjallisen reklamaation; kaavake on saatavana Myyjän sivustolla osoitteessa: https://avaeksperdid.fi/kontakti/

11.5. Reklamaatiossa pyydämme ilmoittamaan viallisen Tuotteen/Palvelun nimen ja vian kuvauksen sekä mahdollisesti valokuvan/valokuvia reklamaation ratkaisuprosessin nopeuttamiseksi. Reklamaatioon tulee liittää Tuotteen/Palvelun luovutusaikaa osoittava asiakirja (Tilaus, lasku, lähetysluettelo).

11.6. Korjattuja tai toiseen vaihdettuja Tuotteita koskevat samat tässä kohdassa 11 säädetyt takuuehdot kuin uusiakin Tuotteita. Tuotteen korjauksen tai toiseen vaihtamisen jälkeen Takuuaika ei ala juosta uudelleen alusta, vaan voimaan jää alkuperäinen Takuuaika.

11.7. Myyjän tarjoama Takuu ei sulje pois eikä rajoita Ostajan laista, Sopimuksesta tai Puitesopimuksesta seuraavia oikeuksia. Pyydämme lähettämään reklamaatiot ja ottamaan Takuukysymyksissä yhteyttä siihen Myyjän Edustusliikkeeseen, josta Tuote on ostettu, tai myyntitoimiston asiakaspalveluun: sähköpostiosoite info@avaeksperdid.fi, puhelin: +372 677 6027, käyntiosoite: Kalda 9a 11625 Tallinn, Viro.

Sulge

Tuotteet

Etkö löydä sopivaa tuotetta tai haluatko lisätietoa?

Pyydä tarjous